Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

REGULAMIN RADOMSZCZAŃSKIEGO FESTIWALU PŁYWACKIEGO Z MOSiR

RADOMSZCZAŃSKI FESTIWAL PŁYWACKI Z MOSiR

 

CEL IMPREZY
Propagowanie pływania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez współzawodnictwo w zawodach pływackich;

MIEJSCE I TERMIN
Zawody odbędą się na Krytej pływalni MOSiR przy ul. Leszka Czarnego 22  w dniu 22 lutego 2020 roku ( w sobotę ) od godziny 16:00;

WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach może brać udział każda osoba umiejąca pływać po uprzednim zgłoszeniu oraz wyrażeniu zgody na piśmie. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na piśmie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody można pobrać w biurze MOSiR Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 lub w dniu imprezy w Biurze Zawodów;

ZAPISY
zapisy przyjmuje biuro MOSiR Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 telefonicznie pod numerem 44 683 58 44 elektronicznie e-mailem : mosir@radomsko.pl w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach 15:30 – 16:00

NAGRODY
Dla zdobywców miejsc I-III w kategoriach od IV klas do wyżej - przygotowano puchary ;
każdy z uczestników poszczególnych kategorii otrzyma pamiątkowy medal;
dla uczestników przewidziano nagrody – niespodzianki;

WPISOWE
dzieci oraz młodzież ucząca się 5 złotych od osoby
dorośli 10 złotych;
opłaty wpisowego można dokonać w kasie pływalni MOSiR do godz. 16:00 w dniu zawodów;

KATEGORIE WIEKOWE
- DZIECI DO LAT 7
pokonanie dystansu 25 metrów w sposób dowolny z możliwościa wykorzystania sprzętu pomocniczego ( deska, makaron, rękawki itp. ). W tej kategorii wiekowej nie przewidujemy rywalizacji o miejsca, ważne jest ukończenie dystansu dowolnym sposobem.

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III - DZIEWCZĘTA
przepłynięcie dystansu 25 jednym ze stylów pływackich wykorzystywanych w pływaniu ( dowolny, klasyk, grzbiet ) - zawodnik płynie cały dystans jednym wybranym stylem. W tej kategorii wiekowej nie przewidujemy rywalizacji o miejsca, ważne jest ukończenie dystansu dowolnym sposobem.

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III  - CHŁOPCY
przepłynięcie dystansu 25 metrów jednym ze stylów pływackich wykorzystywanych w pływaniu (dowolny, klasyk, grzbiet ) - zawodnik płynie cały dystans jednym wybranym stylem. W tej kategorii wiekowej nie przewidujemy rywalizacji o miejsca, ważne jest ukończenie dystansu dowolnym sposobem.

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY IV – VI  - DZIEWCZĘTA
przepłynięcie dystansu 25 metrów stylem dowolnym;

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI  - CHŁOPCY
przepłynięcie dystansu 25 metrów stylem dowolnym;

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII  - DZIEWCZĘTA
przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym;

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII  - CHŁOPCY
przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym;

- MŁODZIEŻ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
przepłynięcie dystansu 75 metrów stylem zmiennym z zachowaniem kolejności: grzbiet, klasyk, dowolny;

- OPEN
pływanie ciągłe w czasie 1 godziny (60 minut);


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)    administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844 , reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;
2)    z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: iod2@radomsko.pl;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
5)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.
6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)     ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wszelkie sytuacje sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzyga komisja sędziowska zawodów;

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko