Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

Regulamin Tour De Radomsko 2019

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO TOUR DE RADOMSKO 2019

POŁĄCZONEGO Z AKCJĄ CHARYTATYWNĄ FUNDACJI PROMIEŃ RADOŚCI

 

CELE IMPREZY
promocja rekreacji rowerowej;
pozyskanie środków finansowych na wsparcie potrzebujących radomszczan;
ukazanie rekreacyjnych i turystycznych walorów najbliższych okolic Radomska;


ORGANIZATOR

Miasto Radomsko
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
Fundacja „ Promień Radości” w Radomsku

 

TERMIN, MIEJSCE , TRASA
rajd odbędzie się 15 września 2019 roku;
start rajdu nastąpi z parku na Placu 3 Maja o godzinie 10:00;
uczestnicy rajdu na terenie miasta poruszać się będą ścieżką rowerową ulicami Wyszyńskiego, Tysiąclecia, Armii Krajowej, Starowiejską, Partyzancką a później ulicami Strzalkowską, Kochanowskiego, Kopernika, Kolumba w Strzałkowie, dalej w Radomsku ulicą Krańcową do Przedborskiej, Pszenną, Sikorskiego do ronda Blok Dobryszyce i dalej Obwodnicą do Stobiecka Miejskiego – ulicą Częstochowską, Fredry a dalej leśną drogą do ulicy Sosnowej, Jałowcowej i do miejscowości Bobry, a dalej ulicą Marii Dąbrowskiej do ulicy Torowej gdzie zlokalizowana będzie meta rajdu w Gospodarstwie Rybackim Folwarki. Tu będzie miał miejsce piknik rekreacyjny połączony z akcja charytatywną prowadzoną przez Fundację „Promień Radości”.
W Gospodarstwie Rybackim Folwarki nastąpi rozwiązanie i zakończenie rajdu;


ZASADY UCZESTNICTWA
w rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada sprawny rower i stan zdrowia pozwalający na pokonanie rowerem dystansu ok. 38 km oraz wniesie opłatę startową w wysokości 10 zł przelewem na konto MOSiR Radomsko 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie krytej pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 w terminie do dnia 12 września 2019;
w/w termin uiszczenia opłaty startowej gwarantuje pakiet w postaci ubezpieczenia NNW, kamizelki odblaskowej, batonu energetycznego oraz wody mineralnej;
opłaty startowej będzie można dokonać przed rozpoczeciem rajdu , lecz organizator nie gwarantuje odblaskowej kamizelki ze względu na ich ograniczoną ilość;
wszyscy uczestnicy rajdu objęci będą ubezpieczeniem NNW.
osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie w obecności i pod opieką osoby pełnoletniej , która podpisze stosowne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności;
uczestnicy rajdu poruszają się trasą rajdu w trybie otwartego ruchu drogowego w związku
z tym zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym;
piętnastoosobowe grupy uczestników prowadzone będą przez oznakowanych pilotów rajdu, uczestnicy jadący pod opieką pilota zobowiązani są do wykonywania jego poleceń;
w trakcie rajdu nie jest możliwe samodzielne przemieszczanie się uczestników pomiędzy różnymi grupami;
rezygnacja z udziału w rajdzie podczas jego trwania musi zostać zgłoszona pilotowi grupy
i przez niego organizatorowi rajdu;

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
organizatorzy nie finansują kosztów wyżywienia uczestników podczas rajdu;
organizatorzy zapewniają opiekę logistyczną pilotów rajdu oraz transport bagażu na trasie rajdu specjalnym samochodem oraz opiekę medyczną na trasie rajdu;
organizatorzy zapewniają serwis fotograficzny rajdu umieszczony na profilu fb rajdu;


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator ubezpiecza uczestników rajdu w zakresie NNW w Ergo Hestia SA;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku udziału w rajdzie;
- organizator nie bierze odpowiedzialności za wyposażenie i przedmioty osobiste uczestników pozostawione na trasie rajdu;
- uczestnicy turnieju wyrażają zgodę ( podpisują stosowny dokument) na upublicznienie ich wizerunku oraz danych osobowych w celach informacji i promocji rajdu, udział dzieci w rajdzie jedynie za pisemną zgodą opiekunów prawnych;


DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)    administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844 , reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;
2)    z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: iod2@radomsko.pl;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
5)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.
6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)     ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
9)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko