Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Regulamin imprezy masowej - III Radomszczańska Gala Sportów Walki

Regulamin imprezy masowej

CHARAKTER IMPREZY

Impreza ma charakter biletowany hala widowiskowo-sportowa. Wstęp na imprezę jest płatny, wstęp dla każdego obywatela, niezależnie od wieku.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

        Pracownicy ochrony firmy „STYX” odpowiedzialni są za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego wśród widzów zgrupowanych na Hali Sportowej oraz zabezpieczenie ringu przed osobami postronnymi.

- w sytuacji wystąpienia poważnego naruszenia bezpieczeństwa publicznego, przywrócenie porządku i bezpieczeństwa zapewniają siły porządkowe Policji.

Zadania pracowników ochrony:

- podejmować czynności w celu ochrony mienia przed zniszczeniem oraz ochrony życia i zdrowia uczestników imprezy,
- odbierać przedmioty niebezpieczne, także alkohol, wnoszone na teren imprezy,
- legitymować osoby, przeglądać zawartość bagażu i odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, narkotyków, alkoholu, materiałów wybuchowych itp.,
- ujmować i usuwać z trenu imprezy osoby nietrzeźwe, pod wpływem narkotyków, zakłócające spokój, porządek publiczny, w uzasadnionych przypadkach przekazywać Policji do dalszego postępowania karno- administracyjnego,
- zwracać uwagę na nieletnie, zagubione dzieci, zapewnić opiekę, powiadomić organizatora, ewentualnie Policję.

Zachowanie się na imprezie masowej:
- każdy uczestnik winien zachować się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażał innym uczestnikom imprezy,
- widzowie powinni stosować się do zarządzeń organizatora, pracowników ochrony, Policji, straży pożarnej i zarządzeń prowadzącego imprezę,
- osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do poddania się kontroli pracowników ochrony w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o działania zmierzające do naruszenia porządku publicznego na imprezie, wnoszenia na obszar widowiskowy przedmiotów niebezpiecznych, narkotyków, alkoholu, itp.,

W trakcie imprezy zabrania się uczestnikom:
- wnoszenia na imprezę przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób, min. artykułów pirotechnicznych, pałek, noży, rozpylaczy gazu, substancji żrących,
- wnoszenia i spożywania narkotyków, napojów niezakupionych na terenie Imprezy, wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych i metalowych,
- rozniecania ognia, odpalania fajerwerków,
- wchodzenia na obszar ringu,
- wywieszania transparentów, agitacji wizualnej bez zgody organizatora,
- prowadzenia sprzedaży towarów bez zezwolenia,
- wprowadzania psów.

 

DZIAŁANIA PRZYWRACAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
        W przypadku drastycznego naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie imprezy działania przywracające porządek publiczny przeprowadzi Policja swoimi siłami, środkami i wsparciem pracowników ochrony.
        Pracownicy firmy ochroniarskiej „STYX”, w sytuacji podjęcia działań porządkowych przez siły Policji wspomagają ich działanie. Pracownicy ochrony wykonują polecenia wydawane przez Policję.


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzania. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymieniony powyżej.

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na bilecie, tablicy ogłoszeń lub w obu ww. miejscach jednocześnie do tego, co następuje:

 • Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.
 • Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych.
 • Uczestnik imprezy obowiązany jest ww. przedmioty złożyć za pokwitowaniem we wskazanym przez organizatora depozycie.
 • W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 • Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 • Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą, na jaką opiewa bilet.
 • Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
 • Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadaczowi biletu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, broni, posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników imprezy.
 • Odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie lasera punktowego.
 • Posiadacz biletu (uczestnik imprezy) oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.
 • Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa się impreza jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 • Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że na gali przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Kupujący bilet narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy, mogą doprowadzić do ataku epilepsji.
 • Podczas imprezy będzie używany dźwięk o dużej mocy. W związku z powyższym wskazane jest, aby kupujący przyniósł ze sobą "stopery".
 • Kupujący bilet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami w opakowaniach szklanych na teren, gdzie będzie odbywać się impreza.
 • Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 • Na podstawie art.16 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku funkcjonariusze służb ochrony uprawnieni są do:

- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
- legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.9 niniejszego regulaminu (art.14 ust.2 ww. ustawy)
- w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby, wezwania do opuszczenia terenu imprezy masowej,
- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia
- wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku, do której zostały podjęte

 • Posiadacz biletu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 • Napoje i przekąski będą sprzedawane na terenie imprezy.
 • Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy po opuszczeniu terenu nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.
 • W wypadku ogłoszenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanu żałoby narodowej impreza zostanie przeniesiona na inny termin, bez konieczności zwracania należności za bilet wstępu.
 • W przypadku ogłoszenia przez odpowiednie służby zagrożenia epidemiologicznego wirusem zakaźnym, w szczególności wirusem A/H1N1, organizator przeniesie imprezę na inny, dogodny termin, bez konieczności zwrotu należności za zakupiony bilet.
 • W powyższych wypadkach bilet zachowuje swoją ważność.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest, aby w każdym momencie posiadać przy sobie bilet do kontroli.
 
Załącznik nr 2b

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RADOMSKU


 

1. Hala sportowa jest obiektem przeznaczonym do użytkowania w/g właściwej specyfiki.

2. W obiekcie przebywają osoby, które uczestniczą w sporcie i rekreacji jako:
a) wynajmujący obiekt - szatnie, boiska, pomieszczenia rekreacyjne
b) widzowie - antresola górna

3. Użytkowanie obiektu musi być zgodne ze zgłoszeniem dokonanym przy rezerwacji.

4. Najmu powierzchni obiektu mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie.

5. Grupą młodzieży do lat 18 opiekuje się osoba pełnoletnia.

6. Rezerwacji najmu powierzchni dokonuje się u Kierownika obiektu poprzez:

a) zawarcie umowy na najem cykliczny na czas określony lub bezterminowo płatne z góry do 10 dnia miesiąca.
b) najem jednorazowy płatny z góry przy zgłoszeniu.

7. Na nawierzchnie sportowe mają prawo wstępu tylko osoby w obuwiu zmiennym sportowym o jasnych spodach.
8. Na komunikacji dolnej i górnej obowiązuje obuwie zmienne lub ochronne.
9. Najmujący bierze odpowiedzialność za osoby towarzyszące mu w czasie wynajęcia lokalu oraz przestrzega przepisy ppoż., bhp i porządkowe (obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu).

10. Najmujący zobowiązani są do ponoszenia kosztów finansowych zniszczeń wynikłych z użytkowania pomieszczeń w czasie najmu lokalu.

11. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo odwołania wynajmu jednorazowego na 3 dni przed terminem oraz zobowiązuje się do zwrotu kosztów wynajmu lub zaproponowania innego terminu.

12. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe na osobach i mieniu najmujących halę sportową.

13. Najmujący ma obowiązek zgłoszenia obsłudze hali zauważonych zniszczeń.

14. Nieprzestrzeganie regulaminu hali sportowej może pociągnąć za sobą konsekwencje:
a) upomnienia
b) usunięcia z obiektu:
- uczestnika
- najmującego
- grupy najmującej bez zwrotu kosztów najmu.
c) nałożenie kary finansowej regulowanej osobnym rozporządzeniem wewnętrznym.
d) zgłoszenie do odpowiednich organów wykonawczych o ukaranie.

15. Pomieszczenia hali sportowej udostępniane są na zajęcia prowadzone przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 w Radomsku w godz. 8:00 - 15:30.

16. Pomieszczenia hali sportowej dla klubów uczniowskich posiadających siedzibę przy szkole udostępniane są na zasadzie użyczenia zgodnie z harmonogramem, który jest aktualizowany we wrześniu danego roku. Szkoła korzysta z pomieszczeń hali poza godzinami wymienionymi w punkcie 15, jeżeli tego wymaga ważny interes szkoły (spotkania z rodzicami uczniów, uroczystości szkolne).

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko